หน้าแรก

บริษัทพาไสวจำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โครงการของเรา

ขณะนี้

บริษัทพาไสวมีโครงการSolar rooftop หรือพลังงารแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ได้ประสิทธิภาพไฟฟ้าเท่าเดิมแต่จ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยโลกให้มีอากาศสะอาด เพิ่มเครดิตของโรงงานผู้ประกอบการ สำหรับโรงงานต่างๆที่มีความสนใจสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา.

เกี่ยวกับเรา

บริษัทพาไสวจำกัด ดำเนินกิจการพลังงาน และ การสื่อสารโดยเน้นพลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานสะอาดอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทดำเนินการในประเทศไทย และ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพลังงานสะอาด ยั่งยืน ร่วมกันของประเทศไทยและอาเซี่ยน

บทความ

ติดต่อเรา

นายบุญชวน  โพธิวิจิตร

Email: boonchuanp@pasawai.co.th

นายนิกรณ์  สอนถา

Email: nsorntha@pasawai.co.th

บริษัท พาไสว จำกัด

ชั้น 8 อาคาร ยู ทาวเวอร์ เลขที่ 411 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250