ติดต่อเรา

นายบุญชวน  โพธิวิจิตร

Email: boonchuanp@pasawai.co.th

นายนิกรณ์  สอนถา

Email: nsorntha@pasawai.co.th

บริษัท พาไสว จำกัด

ชั้น 8 อาคาร ยู ทาวเวอร์ เลขที่ 411 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250