เกี่ยวกับเรา

บริษัทพาไสวจำกัด ดำเนินกิจการพลังงาน และ การสื่อสารโดยเน้นพลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานสะอาดอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทดำเนินการในประเทศไทย และ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพลังงานสะอาด ยั่งยืน ร่วมกันของประเทศไทยและอาเซี่ยน